International wholesale Chinese Tea Supplier

Huo Shan Huang Ya Plucking starts today.

March 18/2018

Huo Shan Huang Ya is a yellow tea produced in Huoshan county of Southwest Anhui Dabieshan Mountain area. It is mainly made by the tea cultivar dahuaping jinjizhong.

Yellow tea is a mutation of green tea in processing.

The plucking of 2018 Huo Shan Huang Ya starts today.

Changsha Wufeng Tea Co.,Ltd
Our Office

Chagsha Wufeng Tea Co.,Ltd Add.: No.325, Xingsha Ave. Xingsha, Changsha, Hunan, China 410100 Tel: +86 731 8402 3839 Mobile: +86 186 2759 4155