International wholesale Chinese Tea Supplier

The List of Feng Huang Dan Cong Oolong Tea

The types of Feng Huang Dan Cong Oolong Tea have been developed all the while since its invention. Now there are around 250 types of them, belonging to different families by flavor.

This is a full list of them.

1 Huang Zhi Xiang (Gardenia Flavor) family 黄枝香, 71 types:

乌岽宋茶 wu dong song cha

大庵宋种da an song zhong

佳常黄枝香 jia chang huang zhi xiang

民平大白叶 min ping da bai ye

乌叶仔黄枝香 wu ye zai huang zhi xiang

兄弟仔 xiong di zai

字茅黄枝香 zhi mao huang zhi xiang

大乌叶黄枝香 da wu ye huang zhi xiang

仙豆(花生)叶 xian dou ye (peanut Leaf)

雨伞茶 yu san cha (umbrella tea )

赤叶黄枝香 chi ye huang zhi xiang

坑内黄枝香 keng nei huang zhi xiang

酥枝 shu zhi

育金黄枝香 yu jin huang zhi xiang

闪午黄枝香 shan wu huang zhi xiang

进强黄枝香 jin qiang huang zhi xiang

序辉黄枝香 xu hui huang zhi xiang

衍葵黄枝香 yan kui huang zhi xiang

石古乾黄枝香shi gu qian huang zhi xiang

涂童黄枝香 tu tong huang zhi xiang

棕蓑挟仔zong suo xie zai

衍枫黄枝香 yan feng huang zhi xiang

东兴黄枝香 dong xing huang zhi xiang

垭后乌叶黄枝香 ya hou wu ye huang zhi xiang

忠汉黄枝香 zhong han huang zhi xiang

寮仔前黄枝香 liao zi qian huang zhi xiang

景明黄枝香 jing ming huang zhi xiang

国平黄枝香 guo ping huang zhi xiang

国太黄枝香 guo tai huang zhi xiang

统得乌叶 tong de wu ye

振盛黄枝香 zhen sheng huang zhi xiang

焕昌黄枝香 huan chang huang zhi xiang

汉生黄枝香 han sheng huang zhi xiang

木仔叶 mu zai ye

贡香 gong xiang

黄枝香 huang zhi xiang

慢种黄枝香 man zhong huang zhi xiang

进颂黄枝香 jin song huang zhi xiang

垭后白叶黄枝香 ya hou bai ye huang zhi xiang

坑乾黄枝香 keng qian huang zhi xiang

上角乌叶 shang jiao wu ye

幼香黄枝香 you xiang huang zhi xiang

及存白叶黄枝香 ji cun bai ye huang zhi xiang

粗香黄枝香 zu xiang huang zhi xiang

下寮大白叶 xia liao da bai ye

和兴黄枝香he xing huang zhi xiang

大丛茶da cong cha

楚池厝黄枝香chu chi cuo huang zhi xiang

老实黄枝香 lao shi huang zhi xiang

乌叶闪午 wu ye shan wu

杨梅叶黄枝香 yang mei ye huang zhi xiang

老仙翁lao xian weng

白须翁bai xu weng

向东种黄枝香xiang dong zhong huang zhi xiang

蝴蜞叶黄枝香hu qi ye huang zhi xiang

尖叶仔jian ye zai

国武黄枝香guo wu huang zhi xiang

传光乌叶黄枝香chuan guang wu ye huang zhi xiang

李仔坪大白叶li zai ping da bai ye

振思大乌叶zhen si da wu ye

下厝黄枝香xia cuo huang zhi xiang

湖厝黄枝香hu cuo huang zhi xiang

塌堀后黄枝香ta ku hou huang zhi xiang

石古内黄枝香shi gu nei huang zhi xiang

少志黄枝香shao zhi huang zhi xiang

保美大乌叶bao mei da wu ye

及存乌叶黄枝香ji cun wu ye huang zhi xiang

尖叶黄枝香jian ye wu huang xiang

庵角黄枝香yan jiao huang zhi xiang

海底捞针hai di lao zhen

银丰黄枝香yin feng huang zhi xiang

 

2 Zhi LanXiang (Orchid Flavor) family 芝兰香, 38 types:

八仙ba xian

宋种芝兰香song zhong zhi lan xiang

狮头芝兰香shi tou zhi lan xiang

乌叶芝兰香wu ye zhi lan xiang

乃庆nai qing

鸡笼刊ji long kan

东郊芝兰香dong jiao zhi lan xiang

国华芝兰香guo hua zhi lan xiang

衍合芝兰香 yan he zhi lan xiang

国安芝兰香guo an zhi lan xiang

及通芝兰香ji tong zhi lan xiang

雷扣柴lei kou chai

清泉香qing quan xiang

加河芝兰香jia he zhi lan xiang

锡准芝兰香xi zhun zhi lan xiang

头垭芝兰香tou ya zhi lan xiang

雷公茶lei gong cha

春臼堀芝兰香chun jiu ku zhi lan xiang

鲫鱼叶ji yu ye

似八仙si ba xian

白八仙bai ba xian

官目石芝兰香guan mu shi zhi lan xiang

进强芝兰香jin qiang zhi lan xiang

立夏芝兰香li xia zhi lan xiang

维光芝兰香wei guang zhi lan xiang

竹叶芝兰香zhu ye zhi lan xiang

兄弟茶xiong di cha

坎脚芝兰kan jiao zhi lan

坑内芝兰香keng nei zhi lan xiang

初旺芝兰香chu wang zhi lan xiang

柑叶gan ye

仕云芝兰香shi yun zhi lan xiang

传周芝兰香chuan zhou zhi lan xiang

鹏臻芝兰香peng zhen zhi lan xiang

中坪芝兰香zhong ping zhi lan xiang

黑蚂蚁hei ma yi

国武芝兰香guo wu zhi langxiang

收山芝兰香shou shan zhi lan xiang

 

3 Yu LanXiang (Magnolia Flavor) family 玉兰香, 4 types:

官目石玉兰香guan mu yu lan xiang

金玉兰jin yu lan

字茅玉兰zhi mao yu lan

娘仔伞niang zai san

 

4 Mi Lan Xiang (Honey Orchid Flavor) family 蜜兰香, 5 types:

香番薯xiang fan shu

蜜兰香mi lan xiang

大庵蜜兰da an mi lan

狮头蜜兰shi tou mi lan

白叶蜜兰bai ye mi lan

 

5 Ya Shi Xiang (Duck Shit Flavor) family 鸭屎香, 1 type:

鸭屎香 Ya Shi Xiang

 

6 Xing Ren Xiang (Apricot Flavor) family 杏仁香, 6 types:

锯朵仔ju duo zai

杏仁香xing ren xiang

桃仁香tao ren xiang

金鹏杏仁香jin peng xing ren xiang

大乌叶da wu ye

大庵杏仁香da an xing ren xiang

 

7 Jiang Hua Xiang (Ginger Flower Flavor) family 姜花香, 4 types:

姜母香jiang mu xiang

通天香tong tian xiang

李仔坪姜花香li zai ping jiang hua xiang

坑乾姜花香keng qian jiang hua xiang

 

8 Rou Gui Xiang (Cinnamon Flavor) family 肉桂香, 4 types:

肉桂香rou gui xiang

山茄叶肉桂香shan qie ye rou gui xiang

七星肉桂香qi xing rou gui xiang

二垭肉桂香er ya rou gui xiang

 

9 Gui Hua Xiang (Osmanthus Flavor) family 桂花香, 9 types:

群体单枞qun ti dan cong

乌岽桂花wu dong gui hua

金桂花jin gui hua

黄桂花huang gui hua

官头车桂花香guan tou che gui hua xiang

棋盘桂花香qi pan gui hua xiang

白桂花bai gui hua

再城桂花香zai cheng gui hua xiang

团树叶桂花香tuan shu ye gui hua xiang

 

10 Ye Lai Xiang (Tuberose Flavor) family 夜来香, 4 types:

夜来香ye lai xiang

陂头夜来香pi tou ye lai xiang

李仔坪夜来香li zai ping ye lai xiang

夜合ye he

 

11 Mo Li Xiang (Jasmine Flavor) family 茉莉香, 2 types:

茉莉香mo li xiang

竹溜茉莉zhu liu mo li

 

12 You Hua Xiang (Citron Flower Flavor) family 柚花香, 4 types:

坑乾柚花香keng qian you hua xiang

官头车柚花香guan tou che you hua xiang

油茶叶you cha ye

柚叶you ye

 

13 Chen Hua Xiang (Orange Flower Flavor) family 橙花香, 1 type:

橙花香cheng hua xiang

 

14 Yang Mei Xiang (Red Bayberry Flavor) family 杨梅香, 2 types:

杨梅香yang mei xiang

字茅杨梅香zhi mao yang mei xiang

 

15 Fu Zi Xiang (Monkshood Flower Flavor) family 附子香, 4 types:

大庵尖叶da an jian ye

维光附子香wei guang fu zi xiang

国平附子香guo ping fu zi xiang

金山附子香jin shan fu zi xiang

 

16 Huang Cha Xiang (Yellow Tea Flavor) family 黄茶香, 4 types:

老枞黄茶香lao cong huang cha xiang

大坪黄茶香da ping huang cha xiang

国雄黄茶香guo xiong huang cha xiang

湖厝黄茶香hu cuo huang cha xiang

 

17 Ku Cha (Bitter Tea) family 苦茶, 4 types:

苦种单枞ku zhong dan cong

乌叶苦种wu ye ku zhong

苦种ku zhong

苦种茶ku zhong cha

 

18 The other types which are not yet classified by flavor, 47 types:

蛤古捞ha gu lao

蛤古ha gu

輋门she men

红蒂仔hong di zi

大蝴蜞da hu qi

高枝香gao zhi xiang

甜竹坑花香tian zhu

keng hua xiang

充才花香chong cai hua xiang

顶厝花香ding cuo hua xiang

锡川乌叶仔xi chuan wu ye zi

民平大乌叶min ping da wu ye

兴顺乌叶xing shun wu ye

乌鲫鱼wu ji yu

锡喜乌叶xi xi wu ye

平镇大乌叶oing zhen da wu ye

下寮团树叶xia liao tuan shu ye

统得团树叶tong de tuan shu ye

垭后团树叶ya hou tuan shu ye

传光香茶1 chuan guang xiang cha 1

传光香茶2 chuan guang xiang cha 2

柯生香茶ke sheng xiang cha

和来香茶he lai xiang cha

振元香茶zhen yuan xiang cha

振禄香茶zhen lu xiang cha

仕云老枞shi yun lao cong

国武老枞guo wu lao cong

利岳老枞li yue lao cong

寮仔前老枞liao zi qian lao cong

字茅柿叶zi mao shi ye

少正大乌叶shao zheng da wu ye

蟑螂翅zhang lang chi

学宾香茶xue bin xiang cha

国安山茄叶guo an shan qie ye

湖厝花香hu cuo hua xiang

振元老枞zhen yuan lao cong

柯生团树叶ke sheng tuan shu ye

山茄叶牛奶香shan qie ye niu nai xiang

李仔坪红蒂li zi ping hong di

大桔香da ju xiang

小乌叶xiao wu ye

满堂香man tang xiang

蜂蜡香单枞feng la xiang dan cong

山茄叶shan qie ye

乌叶仔wu ye zai

兴常花香xing chang hua xiang

奇兰香qi lan xiang

锦墩老枞jin dun lao cong

 

Changsha Wufeng Tea Co.,Ltd

 

 

 

 

 

 

 Tags: Chinese Oolong Tea
Category: UncategorizedLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Office

Chagsha Wufeng Tea Co.,Ltd Add.: No.325, Xingsha Ave. Xingsha, Changsha, Hunan, China 410100 Tel: +86 731 8402 3839 Mobile: +86 186 2759 4155